Samospráva

Samospráva obce Koprivnica

Starosta obce:               Ing. Peter Krupa

Zástupca starostu:       Mgr. Ján Polča

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

                                          Kočiš Jakub, Bc.
                                          Kočiš Rudolf
                                          Kovaľ Vincent
                                          Mihočová Mária
                                          Palko Peter
                                          Polča Ján, Mgr.
                                          Durkáčová Kvetoslava

Hlavný kontrolór obce:     Elena Gregová    

Administratívna  pracovníčka  obecného  úradu:     Monika Kovaľová


Komisia pre mládež, školstvo, kultúru, šport a sociálno-zdravotná:

                                         Predseda: Mária Mihočová, člen Bc. Jakub
                                         Kočiš, Kvetoslava Durkáčová, Monika Kočišová,
                                         Imrich Šesták,


Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia
                                        a vybavovanie sťažnosti:

                                        Predseda: Rudolf Kočiš, člen Vincent Kovaľ,
                                        Kvetoslava Durkáčová, Pavol Varga, Marián Krupa,
                                        František Moravec,

        
Komisia finančná, správy majetku a územného plánovania:

                                        Predseda: Peter Palko, člen
                                        Mgr. Ján  Polča, Bc. Jakub Kočiš,
                                        Mária Paľová,


Komisia na ochranu verejného záujmu:

                                       Predseda: Mgr. Ján Polča, člen Rudolf Kočiš,
                                       Mária Mihočová,
                                    

                         
                        

                                                  Ú R A D N É   H O D I N Y

                                       Pondelok :       8,00  -  l6,00 hod.
                                       Utorok :            8,00  -  l6,00 hod.
                                       Streda :            8,00  -  l6,00 hod.
                                       Štvrtok :           8,00  -  l6,00 hod.
                                       Piatok :             8,00  -  l6,00 hod.

                                       Kontakt :   tel:  054/7393328, 
                                                           fax: 054/7393328,
                                                           mobil : 0905341281
                                                           e-mail :  obeckoprivnica@wi-net.sk
koprivnica@koprivnica.sk

www.koprivnica.sk
www.koprivnica.ou.sk


KOMPETENCIE OBECNÉHO ÚRADU

KOMPETENCIE STAROSTU OBCE


Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce, ktorý:
priamo riadi
- zamestnancov obecného úradu
- zamestnancov MŠ, ŠJ, ZŠ,
schvaľuje
- vnútorné riadené dokumenty,
- platové náležitosti zamestnancov,
- iné organizačno-riadiace akty starostu (napr. pracovný poriadok),
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
- pracovné náplne pracovníkov.
rozhoduje
- vo všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva,
-o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov OcÚ riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
predkladá
- obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu obce,
vydáva
- riadiace akty,
- štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,
vykonáva
- obecnú správu,
- hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,
uzatvára
- pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia постельное белье сатин киев купить

 


Zvětšit mapu

 

Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Lukáš

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku:

http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/